Dnešním pojednáním chceme vyhovět těm čtenářům, kteří nás žádali o zveřejnění vlastního měření na reprezentantu gramofonu řady 58. Podařilo se nám získat gramofonové šasi HC 58, jehož další modifikací je gramofon NC 580. Tento gramofon se liší od šasi HC 58 pouze tím, že je šasi vestavěno do podstavce a shora chráněno sklopným plexikrytem, nasazeným na samosvorných závěsech. Názorně to ukazuje obr. 1. Následující popis šasi HC 58 platí i pro gramofon NC 580.


Šasi HC 58 (i NC 580) je dodáváno se sejmutým gramofonovým talířem a odpojenou hlavou přenosky, ve které je vestavěna magnetodynamická přenosková vložka. Takto sestavená hlava přenosky je uložena v ochranném balení a uložena v přepravní krabici. Sestava gramofonového šasi HC 580 (NC 580) je snadno proveditelná podle přiloženého návodu. Zvládneme ji snadno i bez technického talentu.

Na základní desce gramofonového šasi je pružně uložený motorek. Převod otáček gramofonového motorku na jmenovité otáčky gramofonového talíře se děje pryžovým řemínkem z dvoustupňové kladky motorku na pomocný talíř, na který je nasazen gramofonový talíř s ochrannou pryžovou podložkou.

Rameno přenosky je trubková konstrukce s odnímatelnou hlavou přenosky s půlcoulocým uchycením přenoskové vložky. Na druhém volném konci ramene přenosky je dvoudílné závaží pro vyrovnávání přenosky do rovnovážného stavu a pro nastavení potřebné svislé síly na hrot rozmezí mezi 0 až 30 mN. Přenoska má hrotové uložení.

K dalšímu vybavení gramofonového šasi HC 58 (NC 580) patří nastavitelný antiskating, páčkový zvedáček spřažený se síťovým vypínačem, přepínač pro volbu jmenovitých otáček a automatické vypínání gramofonového šasi po vyjetí přenosky do výběhové drážky. Přenoska se přitom zvedne nad gramofonovou desku. Toto automatické vypínání gramofonového šasi je odpojitelné páčkou umístěnou vzadu za přenoskou. Vývod přenosky je stíněný kabel zakončený pětikolíkovým konektorem. Přípojka na síťové napájení je stabilně připojený.

K šasi HC 58 (NC 580) je dodávaná magnetodynamická přenosková vložka VM 2103, o které jsme referovali též v našem článku „nové přenoskové vložky“ v G 7/87 a G 8/87 a v článku „Snímací schopnosti přenoskových vložek“ v G 10/88 a 11/88. Výrobce udává pro gramofonové šasi, případně pro gramofon NC 580 tyto parametry:

Napájecí napětí220 V, 50 Hz
Příkon2 VA
Jmenovité otáčky33 a 45 ot/min
Odchylka od jmenovitých
otáček
± 0,9 % max.
Kolísánímax. ± 0,15 %
Osazení (původní)přenosková vložka magnetodynamická
VM 2130
Svislá síla na hrot0 až 30 mN,
pro VM 2130 12 mN až 15 mN
Citlivost VM 3103min. 1 mV/1 kHz/cm.s-1
Rozdíl citlivostí sním.
kanálů
max. 2 dB
Kmitočtová
charakteristika
20 Hz až 18 000 Hz v pásmu 6 dB
Odstupmax. -36 dB
Průměr gram. talíře280 mm
Hmotnost gram. talíře1,3 kg
Rozměry šasi HC 58cca 290 × 390 × 110 mm
Hmotnost HC 58cca 4 kg
Rozměry gramofonu
NC 580
cca 421 × 331 × 115 mm
Hmotnost NC 580cca 6 kg
Cena1 170,- Kčs (k roku 1988)

Svými parametry spadá gramofonové šasi HC 58 i gramofon NC 580 do II. Skupiny přístrojů podle třídění dle ČSN 368401. Výrobcem  udávané a tím zaručované hodnoty některých parametrů jsou lepší než stanoví výše citovaná norma ČSN.

Následující měření na gramofonovém šasi HC 58 ukazuje, do jaké míry jsou dodrženy parametry požadované ČSN a udávané výrobcem.

Výsledky měření na HC 58

Po vyvážení přenosky do rovnovážné polohy byla nastavena svislá síla na hrot 15 mN, přeměřena pérovými váhami. Antiskating byl nastaven shodně se stupnicí ukazující svislou sílu na hrot.

Při nastavení svislé síly na hrot podle stupnice na vyvažovacím závaží na dílek 15 byla skutečně naměřená síla na hrot 10 mN. Svislé síle na hrot 15 mN odpovídalo nastavení stupnice na dílek 20.

Citlivost přenoskové vložky (přenosky): měřeno snímáním signálu z měřící desky o kmitočtu 1 kHz, při záznam. Rychlosti 1 cm/s.

Výstupní napětí v L kanálu: UL = 1,58 mV
Výstupní napětí v R kanálu: UR = 1,5 mV
Vyhovuje ČSN i údaji výrobce.

Rozdíl citlivosti obou snímacích kanálů Δ U = 0,45 dB
Vyhovuje údaji výrobce, ČSN připouští rozdíl pro tuto skupinu až 3 dB.

Odchylka od jmenovitých otáček: měřeno v pracovní poloze přenosky.
Pro rychlost 33 naměřena odchylka Δ n = 0,57 %
Pro rychlost 45 naměřena odchylka Δ n = -0,33 %
Vyhovuje údaji výrobce i ČSN, která připouští odchylku až ± 1,8 %.

Kolísání otáček: naměřeno při 33 ot/min. Naměřená hodnota:
k = ± 0,1 % jako vážená hodnota
k = ± 0,15 % … lin. hodnota
V ČSN i prospektech uváděné hodnoty kolísání jsou vážené hodnoty. Parametr kolísání je tedy u HC 58 vyhovující.

Odstup: je uváděná opět vážená hodnota při měření záznamu o kmitočtu 315 Hz a následující drážky bez záznamu, ve smyslu ČSN 368402.
V L kanálu naměřen odstup OL = -36 dB
V R kanálu OR = -35,2 dB
ČSN připouští až -32 dB.

Kmitočtová charakteristika: je znázorněna grafy na obr. 2 a 3 pro L a R kanál, při snímání plynule měnícího se signálu na měřící desce v rozmezí 20 Hz až 16 000 Hz.

Obr. 2
Obr. 3

Z uvedených grafů lze odečíst odchylku od lineárního průběhu –2,5 dB v L kanálu a –4 dB v R kanálu a to na kmitočtu 16 kHz. Toleranční pole splňuje údaj výrobce. Ve smyslu ČSN je pro tuto skupinu přístrojů povoleno toleranční pole 10 dB v kmitočtovém pásmu 50 Hz až 12 500 Hz.

Přeslech: Pro měření přeslechu byla použita měřící deska se střídavě zaznamenanými signály diskrétních kmitočtů v levém a pravém kanálu. Kmitočtová závislost přeslechu je patrna z grafů na obr. 4 a 5. V L kanálu lze odečíst přeslech -21 dB na 1 kHz a -29 dB na 6 kHz. V R kanálu pak -25 dB na 1 kHz a -19 dB na 6 kHz.
ČSN připouští pro tuto kategorii přístrojů přeslech -16 dB na 1 kHz a -12 dB na kmitočtu 6,3 kHz. Hodnoty přeslechu jsou vyhovující.

Obr. 4
Obr. 5

Snímací schopnost přenosky
Snímací schopnost přenosky byla měřena v oblasti nízkých kmitočtů na 315 Hz a v oblasti středních kmitočtů na referenčním kmitočtu 1 kHz.
V oblasti nízkých kmitočtů byl signál o f = 315 Hz sejmut bez poznatelného zkreslení o výchylce 70 µm v L i R kanálu. Při výchylce 90 µm byl signál v R kanálu zkreslený, v L kanálu byl pouze náznak zkreslení.
V oblasti středních kmitočtů byl na referenčním kmitočtu 1 kHz sejmut signál bez poznatelného zkreslsní o záznamové rychlosti 20 cm/s eff. v obou kanálech. Tomu odpovídá špičková hodnota 28,28 cm/s.
Při porovnání snímací schopnosti přenosky u gramofonového šasi HC 58, osazené přenoskovou vložkou VM 2103, s výsledky měření zveřejněnými v našem pojednání o snímacích schopnostech různých typů přenoskových vložek v G 10 a 11/88; lze konstatovat naprostou shodu v porovnatelných údajích.

Odběr ze sítě: při U = 220 V ± 2 %. Při zapnutém gramofonu byl odměr 7 mA. Tomu odpovídá příkon P = 1,54 VA. Odběr vyhovuje údaji výrobce.

Závěr

Z naměřených hodnot lze konstatovat, že gramofonové šasi HC 58 a tím i gramofon NC 580, oba zařazené do II. Skupiny přístrojů dle ČSN, plně vyhovují podmínkám stanoveným pro tuto skupinu přístrojů. Některé parametry vyhovují i podmínkám pro I. Skupinu přístrojů. Dostávají se tak na trh gramofony, které mohou uspokojit i náročnějšího posluchače reprodukované hudby. Nespornou výhodou této řady gramofonů je osazení magnetodynamickou přenoskovou vložkou.

V úvodu měření naznačený nesoulad v nastavení svislé síly na hrot mezi měřením a nastavením na stupnici vyvažovacího závaží může být dán výrobní odchylkou u měřeného šasi. V každém případě je účelné nastavovat svislou sílu na hrot přenosky s dodávanou přenoskovou vložkou VM 2130 na horní hranici udávaného rozmezí tedy na 15 mN.

Ing. OTO Hála

Původní článek z Gramorevue G 12/88